Miljö. Bränsle hybrid.
AtteviksOm AtteviksVårt miljöarbeteMiljöbränslen och alternativ energi

Miljöbränslen och alternativ energi

Läs mer om miljöbränslen och alternativ energi hos oss på Atteviks.

Naturgas

Naturgas är i likhet med kol och olja ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Hur mycket koldioxid som bildas beror framför allt på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet. Naturgas innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol. Därför bidrar naturgasen i mindre grad till växthuseffekten. Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja. Utsläppen av andra ämnen, som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot, är väsentligt lägre från naturgas jämfört med kol, olja och biobränslen. Svavelhalten är praktiskt taget noll. En liten mängd svavel kommer från det svavelhaltiga luktmedel som tillsätts. En mycket hög verkningsgrad och en ren låga utan stoft och sot ger upphov till mindre slitage och en bättre arbetsmiljö.

Artiklar om gas:

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla med många miljömässiga fördelar. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns bidrar inte till växthuseffekten. Kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits in i växter via fotosyntesen. Biogas är också det fordonsbränsle som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på marknaden idag. Biogas intar en särställning eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och röt- rest, där rötresten kan ersätta industritillverkad handelsgödsel som gödningsmedel.

Artiklar om biogas:

HVO

HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från t ex slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Kan ni köra er lastbil på fossil diesel så kan ni köra den på HVO, utan att något behöver bytas ut. Till skillnad från fossil diesel är HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. HVO är dessutom biologiskt nedbrytbart, precis om RME, och även fossilfritt. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen. Så om ni letar efter en diesel som är klimat- och miljösmart så är HVO ett utmärkt val.

Artiklar om HVO:

Biodiesel (RME)

RME kallas också biodiesel. Det görs av rapsolja och kan användas i vissa dieselmotorer. Förkortningen RME står för rapsmetylester. RME framställs genom så kallad omförestring, då glycerolen i rapsoljan i en kemisk process byts ut mot metanol. Jämfört med konventionell diesel ger RME lägre utsläpp av koldioxid och sotpartiklar, men något högre utsläpp av kväveoxider. Hur stor minskningen av växthusgaser blir om dieselolja ersätts med RME finns det olika uppgifter om. De flesta studier visar på en halvering av mängden växthusgaser. Man tar då hänsyn till hela livscykeln – från odling av rapsen till förbränning i motorn.

Artiklar om RME:

Etanol

ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Det är ett miljömässigt hållbart alternativ till diesel och har hög energieffektivitet. ED95 är ett förnybart biodrivmedel bestående av 95 procent etanol. Att det är förnybart innebär att råvaran som etanolen tillverkas av hela tiden återskapas som en del av naturens kretslopp. Dessutom ingår råvarorna i den naturliga koldioxidcykeln, så framställningen av den etanol vi använder frigör inte koldioxid som ligger bunden i marken, som exempelvis fossila bränslen och drivmedel gör. ED95 framställd med hållbar etanol är ett miljövänligt förnybart drivmedel med låg miljöpåverkan, både vid användning och vid produktion. Om du kör på ED95 minskar du koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel.

Hybrid

Scania introducerar en hybridlastbil enligt Euro 6, en P 320 som kan köra både helektriskt och med förnyelsebara biobränslen av typen FAME eller HVO. Tack vare hybridiseringen och att den kraftfulla förbränningsmotorn kan köras på biobränslen, handlar det om en mångsidig lastbil som kan användas för en rad olika typer av uppdrag och körförhållanden. Hybridlastbilen är det senaste tillskottet i Scanias unikt breda och marknadsledande erbjudande inom hållbara transporter.

Läs mer ...

Favoriter

Jämför bilar